Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 25 (từ 5g đến 350g*)

Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 30 (từ 10g đến 800g*)

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 50 (từ 10g đến 2,5 kg*)

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá